Cele Reach

Rozporządzenie ustanawia przepisy dotyczące substancji i preparatów chemicznych.
Przepisy te stosuje się do produkcji, wprowadzenia do obrotu i stosowania tych substancji w ich postaci własnej, jako składniki preparatu lub w wyrobach oraz do wprowadzenia do obrotu preparatów.

Ogólna zasada REACH

Do producentów, importerów i dalszych użytkowników należy zagwarantowanie, że substancje, które produkują, wprowadzają do obrotu lub stosują, nie wpływają w sposób szkodliwy na zdrowie człowieka ani na środowisko.

Cele REACH

Zapewnienie:
• wysokiego poziomu ochrony zdrowia i środowiska, w tym propagowanie alternatywnych metod oceny zagrożeń stwarzanych przez te substancje;
• swobodnego obrotu substancjami na rynku wewnętrznym przy jednoczesnym wsparciu konkurencyjności i innowacyjności.