Kalendarium Reach

grudzień 2006
Publikacja rozporządzenia REACH

maj 2007
Publikacja sprostowania do rozporządzenia REACH

1 czerwca 2007
Rozporządzenie REACH wchodzi w życie
Rozpoczęcie działalności strony internetowej Europejskiej Agencji Chemikaliów
Oficjalne rozpoczęcie działalności Helpdesku Agencji oraz krajowych helpdesków ds. REACH
Nowy format karty charakterystyki

czerwiec 2007 – czerwiec 2008
Przygotowywanie się przemysłu do rejestracji wstępnej – zbieranie informacji, komunikowanie się w łańcuchu dostaw

1 czerwca 2008
Zaczynają obowiązywać przepisy tytułów II, III, V, VI, VII, XI oraz XII, a także art. 128 (Klauzula o swobodnym przepływie) i art. 136 (środki przejściowe dotyczące substancji istniejących).
Początek rejestracji wstępnej – art. 28
Rewizja załączników: IV i V – wyłączenia z rejestracji

1 sierpnia 2008
Wchodzą w życie przepisy art. 135 dotyczącego środków przejściowych substancji zgłoszonych.

1 grudnia 2008
Koniec rejestracji wstępnej
Zgłoszenie do Komisji Europejskiej przez Państwa Członkowskie przepisów dotyczących kar za nieprzestrzeganie wymogów rozporządzenia REACH.
Do tego dnia Agencja nada numer rejestracji dla substancji zgłoszonej.
Rozpoczynają swoją działalność fora SIEF (Fora wymiany informacji o substancjach)

1 stycznia 2009
Agencja na swojej stronie internetowej opublikuje listę substancji zarejestrowanych wstępnie podając nazwy tych substancji, numery EINECS, CAS i inne kody identyfikacyjne, a także pierwszy przewidywany termin rejestracji.

1 czerwca 2009
Do tego dnia Agencja przedstawia swoją pierwszą listę substancji podlegających procedurze udzielania zezwoleń zgodnie z art. 58 ust. 3.
Do tego dnia Komisja Europejska publikuje wykaz krajowych ograniczeń w zakresie obrotu chemikaliami.
Uchylona zostaje dyrektywa 76/769/EWG o ograniczeniach w obrocie niektórych substancji i preparatów chemicznych.
Nie obowiązuje Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 5 lipca 2004 roku w sprawie ograniczeń, zakazów lub warunków produkcji, obrotu lub stosowania substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych oraz zawierających je produktów (Dz.U.05.z póĽniejszymi zmianami)
Wchodzą w życie przepisy tytułu VIII oraz załącznika XVII (Ograniczenia produkcji, wprowadzania do obrotu i stosowania niektórych niebezpiecznych substancji, preparatów i wyrobów)

1 grudnia 2010
Rejestracja pełna dla substancji: – CMR kat. 1 i 2 w ilości co najmniej 1 tony/rok – niebezpiecznych dla środowiska z przypisanym zwrotem R50/53 w ilości 100 ton/rok – oraz pozostałych substancji w ilości co najmniej 1000 ton/rok.
Przemysł przekazuje Agencji informacje, które SA zamieszczane w wykazie klasyfikacji i oznakowania zgodnie z art. 113.

1 czerwca 2011
Substancje wzbudzające obawy zawarte w wyrobach muszą zostać zgłoszone do Agencji po upływie 6 miesięcy po zamieszczeniu ich na liście kandydackiej substancji do ewentualnego włączenia do załącznika XIV – art. 7 ust. 7.

1 grudnia 2011
Agencja sporządza projekt kroczącego planu działań państw członkowskich – art. 44 ust. 2.

1 czerwca 2012
Komisja Europejska opublikuje raport dotyczący funkcjonowania rozporządzenia REACH – art. 117 ust. 4
Do tego dnia dotychczasowe działanie Agencji zostanie poddane przeglądowi – art. 75 ust. 2.

1 grudnia 2012
Do tego dnia Agencja przygotuje projekt decyzji w odniesieniu do wszystkich dokumentów rejestracyjnych otrzymanych do dnia 1 grudnia 2010 zawierających propozycje badań dla substancji wprowadzonych w celu spełnienia wymagań określonych w załącznikach IX i X – art. 43 ust. 2.

1 czerwca 2013
Rejestracja pełna substancji w ilości co najmniej 100 ton rocznie – art. 23 ust. 2.
Do tego dnia państwo członkowskie może utrzymać istniejące i bardziej rygorystyczne ograniczenia produkcji, wprowadzania do obrotu lub stosowania substancji – art. 67 ust. 3.

1 czerwca 2016
Do tego dnia Agencja przygotuje projekt decyzji w odniesieniu do wszystkich dokumentów rejestracyjnych otrzymanych do dnia 1 czerwca 2013 zawierających propozycje badań dla substancji wprowadzonych w celu spełnienia wymagań określonych w załączniku IX – art. 43 ust. 2.

1 czerwca 2022
Do tego dnia Agencja przygotuje projekt decyzji w odniesieniu do wszystkich dokumentów rejestracyjnych otrzymanych do dnia 1 czerwca 2018 zawierających propozycje badań dla substancji wprowadzonych – art. 43 ust. 2.