Firma Chempur, odczynniki chemiczne

Informacje dla dostawców

Każdy producent w UE musi:

  • Wstępnie zarejestrować substancje w Europejskiej Agencji Chemikaliów od 1 czerwca do 1 grudnia 2008r. (przy produkcji lub imporcie => 1 tony rocznie).
  • Rozpocząć rejestrację substancji od 1 stycznia 2009.
  • Zidentyfikować wszystkie zastosowania substancji chemicznej.
  • Opracować Scenariusze Narażenia oraz zalecenia środków zarządzania ryzykiem.
  • Przekazać Scenariusze Narażenia w dół łańcucha dostaw poprzez Karty Charakterystyki.

Producent spoza UE może:

  • Zapewnienić każdemu importerowi swoich substancji z terytorium UE danych i informacji niezbędnych w procesie rejestracji (wstępnej).
  • Wyznaczyć Wyłącznego Przedstawiciela mającego siedzibę na terenie UE do wypełniania obowiązków importera.