Firma Chempur, odczynniki chemiczne

Źródła informacji

 • Krajowe Centrum Informacyjne
 • Dyrektoriat Generalny ds. Środowiska
 • Europejskie Biuro Chemiczne (European Chemicals Bureau-ECB) - Kluczowe miejsce w celu poszukiwania informacji odnośnie procedury oceny niebezpiecznych chemikaliów
 • EUR-LEX
 • Prawo przetłumaczone na różne języki unijne
 • EINECS - „Istniejące" substancje chemiczne zawarte w Europejskim Spisie Substancji Istniejących o znaczeniu Komercyjnym- the European INventory of Existing Commercial Substances.
 • ESIS Europejski System Informacji o Substancjach Chemicznych (European chemical Substances Information System). Informacje o chemikaliach, zawarte w:
  • - EINECS (istniejące), ELINCS (“nowe“), NLPs (No-longer Polymers)
  • - HPVCs oraz LPVCs EU (High/Low Product Volume Chemicals-Chemikalia wysoko- i niskotonaSowe) Zawierające listę producentów/importerów
  • - Klasyfikacja i Oznakowanie (C&L)
  • - IUCLIDs Karty Charakterystyki
 • TOXNET - Bazy danych dotyczące właściwości toksykologicznych, chemikaliów niebezpiecznych, oraz obszarów podobnych:
  • - HSDB (Hazardous Substances Data Bank- Baza Danych o Substancjach Niebezpiecznych)
  • - TOXLINE (Toxicology Bibliographic Information-Baza danych o właściwościach toksykologicznych)
  • - CHemIDplus (Chemical Synonyms, Structures and more-Baza danych o właściwościach chemikaliów)

Rozporządzeni i dokumenty dotyczące REACH

Inne dokumenty