Firma Chempur, odczynniki chemiczne

Informacje dla klientów

Obowiązki dalszego użytkownika:

  • Przekazanie dostawcy informacji o zastosowaniu substancji
  • Upewnienie się, że to zastosowanie zostało ujęte w Scenariuszu Narażenia
  • W przypadku produkcji preparatów (mieszanin): stworzenie własnego Scenariusza Narażenia
  • Przekazanie wszystkich Scenariuszy Narażenia swoim klientom poprzez Karty Charakterystyki
  • Zastosowanie warunków operacyjnych oraz środków zarządzania ryzykiem zamieszczonych w Karcie Charakterystyki lub przeprowadzenie oceny bezpieczeństwa chemicznego dla zastosowań, które nie zostały ujęte w Karcie Charakterystyki

Aby dowiedzieć się więcej przejdź na stronę.

Lista odczynników wraz z ich numerami pre-rejestracyjnymi.

Jeśli jesteś naszym klientem pobierz poniższy formularz i prześlij go do nas:
kwestionariusz dotyczący zastosowań naszych produktów
(jeśli zastosowanie jest inne niż produkcja odczynników chemicznych lub analizy laboratoryjne)