Firma Chempur, odczynniki chemiczne

Zwroty wskazujące środki ostrożności

1. Zwroty wskazujące środki ostrożności – OGÓLNE

P101 - W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać pojemnik lub etykietę.
P102 - Chronić przed dziećmi.
P103 - Przed użyciem przeczytać etykietę.

2. Zwroty wskazujące środki ostrożności – ZAPOBIEGANIE

P201 - Przed użyciem zapoznać się ze specjalnymi środkami ostrożności.
P202 - Nie używać przed zapoznaniem się i zrozumieniem wszystkich środków bezpieczeństwa.
P210 - Przechowywać z dala od źródeł ciepła/ iskrzenia/ otwartego ognia/ gorących powierzchni. – Palenie wzbronione.
P211 - Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innymi źródłami zapłonu.
P220 - Trzymać/ Przechowywać z dala od odzieży /…/ materiałów zapalnych.
P221 - Zastosować wszelkie środki ostrożności w celu uniknięcia mieszania z innymi materiałami zapalnymi/… .
P222 - Nie dopuszczać do kontaktu z powietrzem.
P223 - Chronić przed wszelkim kontaktem z wodą z powodu gwałtownej reakcji i możliwości wystąpienia błyskawicznego pożaru.
P230 - Przechowywać produkt zwilżony.
P231 - Używać w atmosferze obojętnego gazu.
P232 - Chronić przed wilgocią.
P233 - Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
P234 - Przechowywać wyłącznie w oryginalnym pojemniku.
P235 - Przechowywać w chłodnym miejscu.
P240 - Uziemić/ Połączyć pojemnik i sprzęt odbiorczy.
P241 - Używać elektrycznego/ wentylującego/ oświetleniowego /…/ przeciwwybuchowego sprzętu.
P242 - Używać wyłącznie nieiskrzących narzędzi.
P243 - Przedsięwziąć środki ostrożności zapobiegające statycznemu rozładowaniu.
P244 - Chronić zawory redukcyjne przed tłuszczem i olejem.
P250 - Nie poddawać szlifowaniu/ wstrząsom /…/ tarciu.
P251 - Pojemnik pod ciśnieniem. Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu.
P260 - Nie wdychać pyłu/ dymu/ gazu/ mgły/ par/ rozpylonej cieczy.
P261 - Unikać wdychania pyłu/ dymu/ gazu/ mgły/ par/ rozpylonej cieczy.
P262 - Nie wprowadzać do oczu, na skórę lub na odzież.
P263 - Unikać kontaktu w czasie ciąży/ karmienia piersią.
P264 - Dokładnie umyć … po użyciu.
P270 - Nie jeść, nie pić, ani nie palić podczas używania produktu.
P271 - Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.
P272 - Zanieczyszczonej odzieży ochronnej nie wynosić poza miejsce pracy.
P273 - Unikać uwolnienia do środowiska.
P280 - Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu/ ochronę twarzy.
P281 - Stosować wymagane środki ochrony indywidualnej.
P282 - Nosić rękawice izolujące od zimna/ maski na twarz/ ochronę oczu.
P283 - Nosić odzież ognioodporną/ płomienioodporną/ opóźniającą zapalenie.
P284 - Stosować indywidualne środki ochrony dróg oddechowych.
P285 - W przypadku niedostatecznej wentylacji stosować indywidualne środki ochrony dróg.
P231+P232 - Używać w atmosferze obojętnego gazu. Chronić przed wilgocią.
P235+P410 - Przechowywać w chłodnym miejscu. Chronić przed światłem słonecznym.

3. Zwroty wskazujące środki ostrożności – REAGOWANIE

P301 - W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA:
P302 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ NA SKÓRĘ:
P303 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIENA SKÓRĘ (lub na włosy):
P304 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH:
P305 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU:
P306 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘNA ODZIEŻ:
P307 - W przypadku narażenia:
P308 - Przypadku narażenia lub styczności:
P309 - W przypadku narażenia lub złego samopoczucia:
P310 - Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.
P311 - Skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.
P312 - W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.
P313 - Zasięgnąć porady/ zgłosić się pod opiekę lekarza.
P314 - Przypadku złego samopoczucia zasięgnąć porady/ zgłosić się pod opiekę lekarza.
P315 - Natychmiast zasięgnąć porady / zgłosić się pod opiekę lekarza.
P320 - Pilnie zastosować określone leczenie (patrz na etykiecie).
P321 - Zastosować określone leczenie (patrz na etykiecie).
P322 - Środki szczególne (patrz na etykiecie).
P330 - Wypłukać usta.
P331 - NIE wywoływać wymiotów.
P332 - Przypadku wystąpienia podrażnienia skóry:
P333 - W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki:
P334 - Zanurzyć w zimnej wodzie/ owinąć mokrym bandażem.
P335 - Nie związaną pozostałość strzepnąć ze skóry.
P336 - Rozmrozić oszronione obszary letnią wodą. Nie trzeć oszronionego obszaru.
P337 - Przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy:
P338 - Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Kontynuować płukanie.
P340 - Wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie.
P341 - Przypadku trudności z oddychaniem, wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie.
P342 - W przypadku wystąpienia objawów ze strony układu oddechowego:
P350 - Delikatnie umyć dużą ilością wody z mydłem.
P351 - Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut.
P352 - Umyć dużą ilością wody z mydłem.
P353 - Spłukać skórę pod strumieniem wody/ prysznicem.
P360 - Natychmiast spłukać zanieczyszczoną odzież i skórę dużą ilością wody przed zdjęciem odzieży.
P361 - Natychmiast usunąć / zdjąć całą zanieczyszczoną odzież.
P362 - Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem.
P363 - Wyprać zanieczyszczoną odzież przed ponownym użyciem.
P370 - W przypadku pożaru:
P371 - W przypadku poważnego pożaru i dużych ilości:
P372 - Ryzyko wybuchu w razie pożaru.
P373 - NIE gasić pożaru, jeżeli ogień dosięgnie materiały wybuchowe.
P374 - Gasić pożar z rozsądnej odległości z zachowaniem zwykłych środków ostrożności.
P375 - Z powodu ryzyka wybuchu gasić pożar z odległości.
P376 - Jeżeli jest to bezpieczne zahamować wyciek.
P377 - Przypadku płonięcia wyciekającego gazu: Nie gasić, jeżeli nie można bezpiecznie zahamować wycieku.
P378 - Użyć … do gaszenia ….
P380 - Ewakuować teren.
P381 - Wyeliminować wszystkie źródła zapłonu, jeżeli jest to bezpieczne.
P390 - Usunąć wyciek, aby zapobiec szkodom materialnym.
P391 - Zebrać wyciek.
P301+P310 - W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.
P301+P312 - W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.
P301+P330+P331 - W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów.
P302+P334 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ NA SKÓRĘ: Zanurzyć w zimnej wodzie / owinąć mokrym bandażem.
P302+P350 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ NA SKÓRĘ: Delikatnie umyć dużą ilością wody z mydłem.
P302+P352 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ NA SKÓRĘ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.
P303+P361+P353 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ NA SKÓRĘ (lub włosy): Natychmiast zdjąć / usunąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody / prysznicem.
P304+P340 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: Wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie.
P304+P341 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: W przypadku trudności z oddychaniem, wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunku do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie.
P305+P351+P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Kontynuować płukanie.
P306+P360 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ NA ODZIEŻ: Natychmiast spłukać zanieczyszczoną odzież i skórę dużą ilością wody przed zdjęciem odzieży.
P307+P310 - W przypadku narażenia: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.
P307+P311 - W przypadku narażenia: Skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.
P308+P313 - W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady / zgłosić się do lekarza.
P309+P311 - W przypadku narażenia lub złego samopoczucia: Skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.
P332+P313 - W przypadku podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady / zgłosić się pod opiekę lekarza.
P333+P313 - W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady / zgłosić się pod opiekę lekarza.
P335+P334 - Nie związaną pozostałość strzepnąć. Zanurzyć w zimnej wodzie / owinąć mokrym bandażem.
P337+P313 - W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady / zgłosić się pod opiekę lekarza.
P342+P311 - W przypadku wystąpienia objawów ze strony układu oddechowego: Skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.
P370+P376 - W przypadku pożaru: Jeżeli jest to bezpieczne zahamować wyciek.
P370+P378 - W przypadku pożaru: Użyć … do gaszenia … .
P370+P380 - Przypadku pożaru: Ewakuować teren.
P370+P380+P375 - W przypadku pożaru: Ewakuować teren. Z powodu ryzyka wybuchu gasić pożar z odległości.
P371+P380+P375 - W przypadku poważnego pożaru i dużych ilości: Ewakuować teren. Z powodu ryzyka wybuchu gasić pożar z odległości.

4. Zwroty wskazujące środki ostrożności – REAGOWANIE

P401 - Przechowywać … .
P402 - Przechowywać w suchym miejscu.
P403 - Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu.
P404 - Przechowywać w zamkniętym pojemniku.
P405 - Przechowywać pod zamknięciem.
P406 - Przechowywać w pojemniku odpornym na korozję / … o odpornej powłoce wewnętrznej.
P407 - Zachować szczelinę powietrzną pomiędzy stosami / paletami.
P410 - Chronić przed światłem słonecznym.
P411 - Przechowywać w temperaturze nieprzekraczającej … 0C / … F.
P412 - Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50 0C / 122 F.
P413 - Przechowywać luzem masy przekraczające … kg / … funtów w temperaturze nieprzekraczającej … 0C / … F.
P420 - Przechowywać z dala od innych materiałów.
P422 - Przechowywać zawartość w … .
P402+P404 - Przechowywać w suchym miejscu. Przechowywać w zamkniętym pojemniku.
P403+P233 - Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
P403+P235 - Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać w chłodnym miejscu.
P410+P403 - Chronić przed światłem słonecznym. Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu.
P410+P412 - Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50 0C / 122 F.
P411+P235 - Przechowywać w temperaturze nieprzekraczającej … 0C / … F. Przechowywać w chłodnym miejscu.

5. Zwroty wskazujące środki ostrożności – USUWANIE


P501 - Zawartość / Pojemnik usuwać do ….