Firma Chempur, odczynniki chemiczne

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia

1. Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia dla zagrożeń fizycznych:

H200 - Materiały wybuchowe niestabilne.
H201 - Materiał wybuchowy: zagrożenie wybuchem masowym.
H202 - Materiał wybuchowy, poważne zagrożenie rozrzutem.
H203 - Materiał wybuchowy; zagrożenie pożarem, wybuchem lub rozrzutem.
H204 - Zagrożenie pożarem lub rozrzutem.
H205 - Może wybuchać masowo w przypadku pożaru.
H220 - Skrajnie łatwopalny gaz.
H221 - Gaż łatwopalny.
H222 - Skrajnie łatwopalny aerozol.
H223 - Aerozol łatwopalny.
H224 - Skrajnie łatwopalna ciecz i pary.
H225 - Wysoce łatwopalna ciecz i pary.
H226 - Łatwopalna ciecz i pary.
H228 - Substancja stała łatwopalna.
H240 - Ogrzanie grozi wybuchem.
H241 - Ogrzanie może spowodować pożar lub wybuch.
H242 - Ogrzanie może spowodować pożar.
H250 - Zapala się samorzutnie w przypadku wystawienia na działanie powietrza.
H251 - Substancja samonagrzewająca się: może się zapalić.
H252 - Substancja samonagrzewająca się w dużych ilościach: może się zapalić.
H260 - W kontakcie z wodą uwalnia łatwopalne gazy, które mogą ulegać samozapaleniu.
H261 - W kontakcie z wodą uwalnia łatwopalne gazy.
H270 - Może spowodować lub intensyfikować pożar; utleniacz.
H271 - Może spowodować pożar lub wybuch: silny utleniacz.
H272 - Może intensyfikować pożar; utleniacz.
H280 - Zawiera gaz pod ciśnieniem; ogrzewanie grozi wybuchem.
H281 - Zawiera schłodzony gaz; może spowodować oparzenia kriogeniczne lub obrażenia.
H290 - Może powodować korozję metali.

2. Zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia dla zdrowia:

H300 - Połknięcie grozi śmiercią.
H301 - Działa toksycznie po połknięciu.
H302 - Działa szkodliwie po połknięciu.
H304 - Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.
H310 - Grozi śmiercią w kontakcie ze skórą.
H311 - Działa toksycznie w kontakcie ze skórą.
H312 - Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą.
H314 - Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
H315 - Działa drażniąco na skórę.
H317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry.
H318 - Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
H319 - Działa drażniąco na oczy.
H330 - Wdychanie grozi śmiercią.
H331 - Działa toksycznie w następstwie wdychania.
H332 - Działa szkodliwie w następstwie wdychania.
H334 - Może powodować objawy alergii lub astmy lub trudności w oddychaniu w następstwie wdychania.
H335 - Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
H336 - Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.
H340 - Może powodować wady genetyczne.
H341 - Podejrzewa się, że powoduje wady genetyczne.
H350 - Może powodować raka.
H351 - Podejrzewa się, że powoduje raka.
H360 - Może działać szkodliwie na płodność lub na dziecko w łonie matki.
H361 - Podejrzewa się, że działa szkodliwie na płodność lub na dziecko w łonie matki.
H362 - Może działać szkodliwie na dziecko karmione piersią.
H370 - Powoduje uszkodzenie narządów.
H371 - Może powodować uszkodzenie narządów.
H372 - Powoduje uszkodzenie narządów.
H373 - Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub powtarzane narażenie.
H300 - Połknięcie grozi śmiercią.
H301 - Działania toksyczne po połknięciu.
H302 - Działania szkodliwe po połknięciu.
H304 - Połknięcie o dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.
H310 - Grozi śmiercią w kontakcie ze skórą.
H311 - Działa toksycznie w kontakcie ze skórą.
H312 - Działa szkodliwe w kontakcie ze skórą.
H314 - Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
H315 - Działa drażniąco na skórę.

3. Zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia dla środowiska:

H400 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.
H410 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
H411 - Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
H412 - Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
H413 - Może powodować długotrwałe szkodliwe skutki dla organizmów wodnych.

Informacje uzupełniające o zagrożeniach:
1. Właściwości fizyczne:

EUH00 - Produkt wybuchowy w stanie suchym.
EUH006 - Produkt wybuchowy z dostępem lub bez dostępu powietrza.
EUH014 - Reaguje gwałtownie z wodą.
EUH018 - Podczas stosowania mogą powstawać łatwopalne lub wybuchowe mieszaniny par z powietrzem.
EUH019 - Może tworzyć wybuchowe nadtlenki.
EUH044 - Zagrożenie wybuchem po ogrzaniu w zamkniętym pojemniku.

2. Wpływ na zdrowie:

EUH029 - W kontakcie z wodą uwalnia toksyczne gazy.
EUH03 - W kontakcie z kwasami uwalnia toksyczne gazy.
EUH032 - W kontakcie z kwasami uwalnia bardzo toksyczne gazy.
EUH066 - Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry.
EUH070 - Działa toksycznie w kontakcie z oczami.
EUH071 - Działa żrąco na drogi oddechowe.

3. Wpływ na środowisko:

EUH059 - Stwarza zagrożenie dla warstwy ozonowej.

Uzupełniające elementy informujące o niektórych substancjach lub mieszaninach:

EUH201/201A - Zawiera ołów. Nie należy stosować na powierzchniach, które mogą być gryzione lub ssane przez dzieci. Uwaga! Zawiera ołów.
EUH202 - Cyjanoakrylany. Niebezpieczeństwo. Skleja skórę i powieki w ciągu kilku sekund. Chronić przed dziećmi.
EUH203 - Zawiera chrom (VI). Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
EUH204 - Zawiera izocyjaniany. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
EUH205 - Zawiera składniki epoksydowe. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
EUH206 - Uwaga? Nie stosować razem z innymi produktami. Może wydzielać niebezpieczne gazy (chlor).
EUH207 - Uwaga! Zawiera kadm. Podczas stosowania wydziela niebezpieczne pary. Zapoznaj się z informacją dostarczona przez producenta. Przestrzegaj instrukcji bezpiecznego stosowania.
EUH208 - Zawiera (substancja uczulająca). Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
EUH209/209A - Podczas stosowania może przekształcić się w substancję wysoce łatwopalną. Podczas stosowania może przekształcić się w substancją łatwopalną.
EUH210 - Karta charakterystyki dostępna na żądanie.
EUH401 - W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia.