Znaki i symbole ostrzegawcze używane w katalogu

Zagrożenia fizyczne

T, substancja toksyczna GHS2: palne (ciecze/gazy/aerozole/ciała stałe), samoreaktywne, nadtlenki organiczne, samonagrzewające się, piroforyczne (stałe/ciekłe), substancje/mieszaniny które w kontakcie z wodą uwalniają palne gazy
T+, substancja bardzo toksyczna GHS3: utleniające (gazy/ciecze/ciała stałe)
C, substancja żrąca GHS5: Substancje korodujące metale, kategoria zagrożenia 1

Zagrożenia dla zdrowia

Xn, substancja szkodliwa GHS6: toksyczność ostra kategorii1,2,3,
Xi, substancja drażniąca GHS5: działanie żrące na skórę kat. 1A, 1B, 1C poważne uszkodzenie oczu
N, substancja niebezpieczna dla środowiska GHS7: toksyczność ostra kat. 4, działanie drażniące na skórę, działanie uczulające na skórę, działanie drażniące na oczy, toksyczne działanie na narządy krytyczne przy narażeniu jednorazowym kat 3
F, substancja wysoce łatwopalna GHS8: działanie mutagenne, szkodliwe działanie na rozrodczość, działanie rakotwórcze (CMR), toksyczne działanie na narządy, krytyczne przy narażeniu jednorazowym, toksyczne działanie na narządy krytyczne przy narażeniu przewlekłym kat 1, 2, narażenie spowodowane aspiracją działanie uczulające na układ oddechowy

Zagrożenia dla środowiska

E, substancja wybuchowa GHS9: zagrożenie dla środowiska wodnego – ostre, zagrożenie dla środowiska wodnego – przewlekłe