Reach

CO TO JEST REACH?

REACH to rozporządzenie Unii Europejskiej, przyjęte w celu poprawy ochrony zdrowia ludzkiego i środowiska przed zagrożeniami, jakie mogą stwarzać chemikalia, przy jednoczesnym zwiększeniu konkurencyjności przemysłu chemicznego w Unii Europejskiej. Promuje ono również alternatywne sposoby oceny zagrożeń stwarzanych przez substancje w celu zmniejszenia liczby badań na zwierzętach. 

REACH oznacza rejestrację (Registration), ocenę (Evaluation), udzielanie zezwoleń (Authorisation i ograniczenie zastosowań chemikaliów (Restriction of Chemicals). Rozporządzenie to weszło w życie w dniu 1 czerwca 2007 r.

 

JAKIE CHEMIKALIA REGULUJE REACH?

Zasadniczo REACH ma zastosowanie do wszystkich substancji chemicznych – nie tylko stosowanych w procesach przemysłowych, ale także w naszym codziennym życiu, na przykład w produktach czyszczących, farbach, a także w wyrobach takich jak ubrania, meble i urządzenia elektryczne. Dlatego rozporządzenie to ma wpływ na funkcjonowanie większości firm w całej UE.

REACH ustanawia procedury gromadzenia i oceny informacji o właściwościach i zagrożeniach związanych z substancjami.

Firmy produkujące/importujące z poza Unii Europejskiej substancje w ilości co najmniej 1 tony rocznie muszą zarejestrować swoje substancje. W tym celu muszą współpracować z innymi podmiotami, które rejestrują tę samą substancję.

KOGO DOTYCZY ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE REACH?

 Zasadniczo w ramach REACH można pełnić jedną z następujących ról:

    • Producent: wytwórca chemikaliów, na własny użytek albo dla innych ludzi (nawet na eksport).

    • Importer: importuje towary spoza Unii Europejskiej. Może to dotyczyć pojedynczych chemikaliów, mieszanin do dalszej sprzedaży lub produktów gotowych.

    • Dalszy użytkownik: to firma lub osoba, które wykorzystuje substancje chemiczne, w ich postaci własnej       lub w mieszaninie, w swojej działalności przemysłowej lub innej działalności zawodowej. Termin „stosowanie” ma bardzo szerokie znaczenie w rozporządzeniu REACH, ponieważ obejmuje prawie każdą działalność prowadzoną z udziałem substancji jako takich lub w mieszaninie (np. przetwarzanie, formulacja, przechowywanie, traktowanie). Dalsi użytkownicy mają do odegrania kluczową rolę w promowaniu bezpiecznego stosowania chemikaliów, poprzez wdrożenie bezpiecznego stosowania w ich własnej placówce oraz poprzez przekazywanie odpowiednich informacji na temat ich stosowania i ich produktów zarówno swoim dostawcom, jak i klientom.

    • Przedsiębiorstwa z siedzibą poza UE: Przedsiębiorstwa z siedzibą poza Unią Europejską, których nie dotyczą obowiązki wynikające z REACH. Odpowiedzialność za spełnienie obowiązków wynikających z REACH, takich jak rejestracja, spoczywa na importerach z siedzibą w Unii Europejskiej lub na wyłącznym przedstawicielu producenta nieunijnego z siedzibą w Unii Europejskiej.