Znaki i symbole ostrzegawcze używane w katalogu

Zagrożenia fizyczne

Jakie jest jego znaczenie?
Materiał wybuchowy niestabilny.
Materiał wybuchowy, zagrożenie wybuchem masowym.
Materiał wybuchowy, poważne zagrożenie rozrzutem.
Materiał wybuchowy, zagrożenie pożarem, wybuchem lub rozrzutem.
Może wybuchać masowo w przypadku pożaru.

Jakie jest jego znaczenie?
Może spowodować lub intensyfikować pożar; utleniacz.
Może spowodować pożar lub wybuch; silny utleniacz.

Jakie jest jego znaczenie?
Może powodować korozję metali.
Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.

Jakie jest jego znaczenie?
Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.
Może powodować reakcję alergiczną skóry.
Działa drażniąco na oczy.
Działa drażniąco na skórę.
Działa szkodliwie po połknięciu.
Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą.
Działa szkodliwie w następstwie wdychania.
Działa szkodliwie na zdrowie publiczne i środowisko poprzez niszczące oddziaływanie na ozon w górnej warstwie atmosfery

Jakie jest jego znaczenie?
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki
Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki

Jakie jest jego znaczenie?
Skrajnie łatwopalny gaz.
Gaz łatwopalny.
Skrajnie łatwopalny aerozol.
Aerozol łatwopalny.
Wysoce łatwopalna ciecz i pary.
Łatwopalna ciecz i pary.
Substancja stała łatwopalna.

Jakie jest jego znaczenie?

Zawiera gaz pod ciśnieniem; ogrzanie grozi wybuchem.
Zawiera schłodzony gaz; może spowodować oparzenia kriogeniczne lub obrażenia.

Jakie jest jego znaczenie?
Połknięcie grozi śmiercią.
Grozi śmiercią w kontakcie ze skórą.
Wdychanie grozi śmiercią.
Działa toksycznie po połknięciu.
Działa toksycznie w kontakcie ze skórą.
Działa toksycznie w następstwie wdychania.

Jakie jest jego znaczenie?
Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.
Powoduje uszkodzenie narządów.
Może powodować uszkodzenie narządów.
Może działać szkodliwie na płodność lub na dziecko w łonie matki.
Podejrzewa się, że działa szkodliwie na płodność lub na dziecko w łonie matki.
Może powodować raka.
Podejrzewa się, że powoduje raka.
Może powodować wady genetyczne.
Podejrzewa się, że powoduje wady genetyczne.
Może powodować objawy alergii lub astmy lub trudności w oddychaniu w następstwie wdychania.