Zwroty wskazujące środki ostrożności

P

PL

EN

201

Przed użyciem zapoznać się ze specjalnymi środkami ostrożności.

Obtain special instructions before use.

202

Nie używać przed zapoznaniem się i zrozumieniem wszystkich środków bezpieczeństwa.

Do not handle until all safety precautions have been read and understood

210

Przechowywać z dala od źródeł ciepła/ iskrzenia/ otwartego ognia/ gorących powierzchni. – Nie palić.

Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking.

211

Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu.

Do not spray on an open flame or other ignition source.

212

Unikać ogrzewania pod zamknięciem lub w sytuacji zmniejszonej zawartości środka odczulającego.

Avoid heating under confinement or reduction of the desensitising agent.

220

Trzymać z dala od odzieży i innych materiałów zapalnych.

Keep away from clothing and other combustible materials.

222

Nie dopuszczać do kontaktu z powietrzem.

Do not allow contact with air.

223

Nie dopuszczać do kontaktu z wodą.

Do not allow contact with water

230

Przechowywać produkt zwilżony …

Keep wetted with…

231

Używać i przechowywać zawartość w atmosferze obojętnego gazu /…

Handle and store contents under inert as/…

232

Chronić przed wilgocią.

Protect from moisture.

233

Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.

Keep container tightly closed.

234

Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu.

Keep only in original packaging.

235

Przechowywać w chłodnym miejscu.

Keep cool.

240

Uziemić i połączyć pojemnik i sprzęt odbiorczy.

Ground and bond container and receiving

equipment.

241

Używać[elektrycznego/wentylującego/oświetleniowego/…] przeciwwybuchowego sprzętu.

Use xplosion-proof[electrical/ventilating/

lighting/…] equipment.

242

Używać nieiskrzących narzędzi.

Use non-sparking tools.

243

Podjąć działania zapobiegające wyładowaniom elektrostatycznym.

Take action to prevent static discharges

244

Chronić zawory i przyłącza przed olejem i tłuszczem.

Keep valves and fittings free from oil and grease.

250

Nie poddawać szlifowaniu/wstrząsom/tarciu/….

Do not subject to grinding/shock/friction/… .

251

Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu.

Do not pierce or burn, even after use.

260

Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.

Do not breathe dust/fume/gas/mist/vapours/spray.

261

Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.

Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapours/spray.

262

Nie wprowadzać do oczu, na skórę lub na odzież.

Do not get in eyes, on skin, or on clothing.

263

Unikać kontaktu w czasie ciąży i podczas karmienia piersią.

Avoid contact during pregnancy and while nursing.

264

Dokładnie umyć ręce po użyciu.

Wash hands thoroughly after handling.

270

Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.

Do not eat, drink or smoke when using this product.

271

Stosować wyłącznie na zewnątrz

lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.

Use only outdoors or in a well-ventilated area.

272

Zanieczyszczonej odzieży ochronnej nie wynosić poza miejsce pracy.

Contaminated work clothing should not be allowed out of the workplace.

273

Unikać uwolnienia do środowiska.

Avoid release to the environment

280

Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.

Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.

282

Nosić rękawice izolujące od zimna oraz albo maski na twarz albo ochronę oczu.

Wear cold insulating gloves and either face shield or eye protection.

283

Nosić odzież ognioodporną lub opóźniającą zapalenie.

Wear fire resistant or flame retardant clothing.

284

[W przypadku nieodpowiedniej wentylacji] stosować indywidualne środki ochrony dróg oddechowych.

[In case of inadequate ventilation] wear respiratory protection.

231+232

Używać i przechowywać zawartość w atmosferze obojętnego gazu /…Chronić przed wilgocią.

Handle and store contents under inert gas/….Protect from moisture.

330

Wypłukać usta.

Rinse mouth.

331

NIE wywoływać wymiotów.

Do NOT induce vomiting.

334

Zanurzyć w zimnej wodzie [lub owinąć mokrym bandażem].

Immerse in cool water [or wrap in wet bandages].

335

Nie związaną pozostałość strzepnąć ze skóry

Brush off loose particles from skin.

336

Rozmrozić oszronione obszary letnią wodą. Nie trzeć oszronionego obszaru.

Thaw frosted parts with lukewarm water. Do no rub affected area.

362

Zdjąć zanieczyszczoną odzież.

 

363

Wyprać zanieczyszczoną odzież przed ponownym użyciem.

Wash contaminated clothing before use.

373

NIE gasić pożaru, jeżeli ogień dosięgnie materiały wybuchowe.

DO NOT fight fire when fire reaches explosives.

375

Z powodu ryzyka wybuchu gasić pożar z odległości.

Fight fire remotely due to the risk of explosion.

376

Jeżeli jest to bezpieczne zahamować wyciek

Stop leak if safe to do so.

378

Użyć … do gaszenia.

Use… to extinguish.

380

Ewakuować teren.

Evacuate area.

381

W przypadku wycieku wyeliminować wszystkie źródła zapłonu.

In case of leakage, eliminate all ignition sources.

390

Usunąć wyciek, aby zapobiec szkodom materialnym.

Absorb spillage to prevent material damage.

391

Zebrać wyciek.

Collect spillage.

301+310

W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem/…

IF SWALLOWED: Immediately call a POISONCENTER/doctor…

301+312

W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.

IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER OR doctor if you feel unwell.

302+334

W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Zanurzyć w zimnej wodzie lub owinąć mokrym bandażem.

IF ON SKIN: Immerse in cool water or wrap in wet bandages.

302+352

W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: umyć dużą ilością wody z mydłem.

IF ON SKIN: Wash with plenty of water with soap.

304+340

W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania.

IF INHALED: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing.

306+360

W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ NAODZIEŻ: Natychmiast spłukać zanieczyszczoną odzież i skórę dużą ilością wody przed zdjęciem odzieży.

IF ON CLOTHING: rinse immediately contaminated clothing and skin with plenty of water before removing clothes.

308+311

W przypadku narażenia lub styczności: skontaktować się OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem/…

IF exposed or concerned: Call a POISON CENTER/doctor/…

308+313

W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza

IF exposed or concerned: Get medical advice/attention.

332+313

W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza

If skin irritation occurs: Get medical advice/attention.

333+313

W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

If skin irritation or rash occurs: Get medical advice/attention.

336+315

Rozmrozić oszronione obszary letnią wodą. Nie trzeć oszronionego obszaru. Natychmiast zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

Thaw frosted parts with lukewarm water. Do not rub affected area. Get immediate medical advice/attention.

337+313

W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

If eye irritation persists: Get medical advice/attention.

342+311

W przypadku wystąpienia objawów ze strony układu oddechowego: skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem/…

If experiencing respiratory symptoms: Call a POISON CENTER/doctor/…

361+364

Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież

i wyprać przed ponownym użyciem.

Take off immediately all contaminated clothing and wash it before reuse.

362+364

Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem.

Take off contaminated clothing and wash it before use.

370+376

W przypadku pożaru: Jeżeli jest to bezpieczne zahamować wyciek.

In case of fire: Stop leak if safe to do so.

370+378

W przypadku pożaru: Użyć… do gaszenia

In case of fire: Use… to extinguish.

301+330+331

W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Wypłukać sta. NIE

Wywoływać wymiotów.

IF SWALLOWED: Rinse mouth. Do NOT induce vomiting.

P302 +P335 + P334

W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Niezwiązaną pozostałość strzepnąć ze skóry. Zanurzyć w zimnej wodzie lub owinąć mokrym bandażem.

IF ON SKIN: Brush off loose particles from skin. Immerse in cool water or wrap in wet bandages.

P303 + P361 +

P353

W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody [lub prysznicem].

IF ON SKIN (or hair): Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water or shower.

P305 + P351 +

P338

W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.

P370 + P380 +

P375

W przypadku pożaru: Ewakuować teren. Z powodu ryzyka wybuchu gasić pożar z odległości.

In case of fire: Evacuate area. Fight fire remotely due to the risk of explosion.

P371 + P380 +

P375

W przypadku poważnego pożaru i dużych ilości: Ewakuować teren. Z powodu ryzyka wybuchu gasić pożar z odległości.

In case of major fire and large quantities:

Evacuate area. Fight fire remotely due to the risk of explosion.

P370 + P372 +

P380 + (P373)

W przypadku pożaru: Zagrożenie wybuchem. Ewakuować teren. NIE gasić pożaru, jeżeli ogień dosięgnie materiały wybuchowe.

In case of fire: Explosion risk. Evacuate area. DO NOT fight fire when fire reaches explosives.

P370 + P380 +

P375 + [P378]

W przypadku pożaru: Ewakuować teren. Z powodu ryzyka wybuchu gasić pożar z odległości. [Użyć … do gaszenia].

In case of fire: Evacuate area. Fight fire remotely due to the risk of explosion. [Use … to extinguish].

401

Przechowywać zgodnie z …

Store in accordance with… .

402

Przechowywać w suchym miejscu.

Store in a dry place.

403

Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu.

Store in a well-ventilated place.

404

Przechowywać w zamkniętym pojemniku.

Store in a closed container.

405

Przechowywać pod zamknięciem.

Store locked up.

406

Przechowywać w pojemniku odpornym na korozję /…o odpornej powłoce wewnętrznej.

Store in a corrosion resistant/… container with a resistant inner liner.

407

Zachować szczelinę powietrzną pomiędzy stosami lub paletami.

Maintain air gap between stacks or pallets

410

Chronić przed światłem słonecznym.

Protect from sunlight

411

Przechowywać w temperaturze nieprzekraczającej °C/…°F.

Store at temperatures not exceeding …oC/…oF.

412

Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50 °C/122 °F.

Do not expose to temperatures exceeding 50oC/122 oF.

413

Przechowywać luzem masy przekraczające…kg/…funtów w temperaturze nieprzekracząjącej °C/…°F.

Store bulk masses greater than … kg/… lbs at temperatures not exceeding … oC/…oF.

420

Przechowywać oddzielnie.

Store separately.

402+404

Przechowywać w suchym miejscu. Przechowywać w zamkniętym pojemniku.

Store in a dry place. Store in a closed container.

403+233

Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.

Store in a well-ventilated place. Keep container tightly closed.

403+235

Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać w chłodnym miejscu.

Store in a well-ventilated place. Keep cool.

410+403

Chronić przed światłem słonecznym. Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu.

Protect from sunlight. Store in a well ventilated place.

410+412

Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50 °C/122 °F.

Protect from sunlight. Do no expose to temperatures exceeding 50 oC/122 oF.

501

Zawartość i pojemnik usuwać do upoważnionego odbiorcy odpadów.

Dispose of contents/container to authorized recipient of waste.

502

Przestrzegać wskazówek producenta lub dostawcy dotyczących odzysku lub wtórnego wykorzystania.

Refer to manufacturer or supplier for information on recovery or recycling.

314

W przypadku złego samopoczucia zasięgnąć

porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

Get medical advice/attention if you feel unwell.

310

Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM

ZATRUĆ/lekarzem/…

Immediately call a POISON CENTER or doctor.

312

W przypadku złego samopoczucia skon

taktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/

lekarzem/….

Call a POISON CENTER or doctor if you feel unwell.

321

Zastosować określone leczenie (patrz … na

etykiecie).

Specific treatment (see … on this label).

320

Pilnie zastosować określone leczenie (patrz …

na etykiecie).

Specific treatment is urgent (see … on this label).