RODO

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Administrator danych osobowych : Firma Chempur z siedzibą w Piekarach śląskich ( adres: 41-940 Piekary Śląskie , ul. Jana Lortza 70A ), NIP 653-000-89-98 , REGON 272266595

Dane kontaktowe administratora danych osobowych : Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: lub pisemnie na wskazany wyżej adres siedziby Administratora. Administrator wyznaczył pracownika odpowiedzialnego za ochronę danych osobowych, z którym można skontaktować się poprzez podany powyżej adres e-mail ,pisemnie na adres siedziby Administratora, telefonicznie pod numerem 32/ 287-20-52 w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.

Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna : Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w celach:

  • Zawarcia i wykonania umowy lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy oraz w celu zachowania należytej staranności realizacji transakcji handlowych – podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit.b ) RODO;

  • Ewentualnie w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami związanymi z zawarciem i wykonaniem umowy – podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit.f ) RODO – niezbędność przetwarzania danych do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionym interesem administratora jest możliwość dochodzenia przez niego roszczeń lub obrony przed roszczeniami kontrahentów;

  • Dowodowych związanych z wykonywaniem umów oraz działalnością administratora – podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit.f ) RODO – niezbędność przetwarzania danych do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionym interesem administratora jest rozpatrywanie ewentualnych skarg, wniosków, reklamacji, odpowiedzi na zapytania oraz poprawa kontaktu z kontrahentami i dostosowanie działalności administratora do ich oczekiwań;

  • Marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych administratora – podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit.f ) RODO – niezbędność przetwarzania danych do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora.

Informacje o odbiorcach danych osobowych lub kategoriach odbiorców : Pani/Pana dane nie będą udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów pośredniczących w realizacji Pani/Pana zamówień (transport, spedycja) oraz innym podmiotom, do których przekazanie Pani/Pana danych wynika z odrębnych przepisów prawa. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, między innymi dostawcom usług IT, podmiotom przechowującym i usuwającym dane, podmiotom przetwarzającym dane w celach ewentualnej windykacji należności – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora. Pani/Pana dane osobowe bez wyraźnej zgody nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione również organom wymiaru sprawiedliwości w związku z realizacja umów oraz na żądanie organów państwowych, a w szczególności Sądów, Prokuratur, Policji, Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej: Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych), Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów i innych.

Okres przez który dane osobowe będą przechowywane : Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych odpowiada celom w jakim dane zostały zebrane. W celach ewentualnego dochodzenia roszczeń, dowodowych oraz rozpatrywania skarg i wniosków oraz reklamacji dane osobowe w ograniczonym zakresie przechowywane są przez okres odpowiadający możliwości skorzystania z w/w środków nie dłużej jednakże niż przez okres 10 lat od dnia zawarcia umowy czy realizacji zamówień. Po tym okresie dane zostają usunięte ze zbioru administratora. Administrator przestanie wcześniej przetwarzać dane wykorzystywane do celów marketingu jeżeli zgłosi Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych w tych celach.

Prawa osoby, której dane dotyczą : Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. W szczególności przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, chyba że istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec interesów, praw i wolności Pana/Pani lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Informacja o wymogu podania danych : Podanie danych osobowych w związku realizacją transakcji handlowych, zawarciem umowy sprzedaży lub podjęcia działań przez administratora na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji transakcji czy umowy. Bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy czy też wykonanie ewentualnie innych czynności poprzedzających zawarcie umowy czy realizację transakcji handlowej. Podanie danych osobowych w celach związanych z marketingiem oraz uzyskania odpowiedzi na zapytania jest dobrowolne.

Bezpieczeństwo danych : Administrator zapewnia, iż dokłada wszelkich starań aby chronić prywatność osób, których dane przetwarza. W tym celu przetwarza dane osobowe w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych. Ponadto posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EOG :

Poziom ochrony danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) różni się od tego zapewnianego przez prawo europejskie. Z tego powodu Administrator przekazuje dane osobowe poza EOG tylko wtedy, gdy jest to konieczne, i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony zgodnego z RODO. Administrator informuje o zamiarze przekazania danych osobowych poza EOG na etapie ich zbierania.

Uwaga! Uprzejmie informujemy, że z dniem 25 maja 2018 r na terenie wszystkich krajów Unii Europejskiej rozpoczyna się stosowanie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( U E ) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych, dalej zwanego RODO, które reguluje przetwarzanie Państwa danych osobowych. W związku z tym, w trosce o prywatność i ochronę danych, przesyłamy szczegółowe informacje dotyczące sposobu przetwarzania Państwa danych osobowych Ten serwis www używa cookies (ciasteczek). Korzystanie z naszego serwisu jest jednoczesnym wyrażeniem zgody na używanie cookies (ciasteczek) w zakresie opisanym w polityce cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Można zmienić ustawienia w przeglądarce tak aby nie pobierała ona ciasteczek.