Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia

1. Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia dla zagrożeń fizycznych:

H

Pl

EN

H225

Wysoce łatwopalna ciecz i pary

Highly flammable liquid and vapour.

H226

Łatwopalna ciecz i pary

Flammable liquid and vapour..

H228

Substancja stała łatwopalna.

Flammable solid.

H260

W kontakcie z wodą uwalnia łatwopalne gazy, które mogą ulegać samozapaleniu.

In contact with water releases flammable gases which may ignite spontaneously.

H271

Może spowodować pożar lub wybuch; silny utleniacz.

May cause fire or explosion; strong oxidiser.

H272

Może intensyfikować pożar; utleniacz.

May intensify fire; oxidiser.

H290

Może powodować korozję metali.

May be corrosive to metals.

H300

Połknięcie grozi śmiercią.

Fatal if swallowed.

H301

Działa toksycznie po połknięciu.

Toxic if swallowed.

H302

Działa szkodliwie po połknięciu.

Harmful if swallowed.

H304

Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.

May be fatal if swallowed and enters airways.

H310

Grozi śmiercią w kontakcie ze skórą.

Fatal in contact with skin.

H311

Działa toksycznie w kontakcie ze skórą.

Toxic in contact with skin.

H312

Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą.

Harmful in contact with skin.

H314

Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.

Causes severe skin burns and eye damage.

H315

Działa drażniąco na skórę.

Causes skin irritation.

H317

Może powodować reakcję alergiczną skóry.

May cause an allergic skin reaction.

H318

Powoduje poważne uszkodzenie oczu.

Causes serious eye damage.

H319

Działa drażniąco na oczy.

Causes serious eye irritation.

H330

Fatal if inhaled.

Wdychanie grozi śmiercią.

H331

Toxic if inhaled.

Działa toksycznie w następstwie wdychania.

H332

Harmful if inhaled.

Działa szkodliwie w następstwie wdychania.

H334

Może powodować objawy alergii lub astmy lub trudności w oddychaniu w następstwie wdychania.

May cause allergy or asthma symptoms or breathing difficulties if inhaled.

H335

Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.

May cause respiratory irritation.

H336

Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.

May cause drowsiness or dizziness.

H340

Może powodować wady genetyczne.

May cause genetic defects

H341

Podejrzewa się, że powoduje wady genetyczne.

Suspected of causing genetic defects

H350

Może powodować raka.

May cause cancer.

H350i

Wdychanie może spowodować raka.

May cause cancer by inhalation.

H351

Podejrzewa się, że powoduje raka.

Suspected of causing cancer.

H360

Może działać szkodliwie na płodność lub na dziecko w łonie matki

May damage fertility or the unborn child

H360F

Może działać szkodliwie na płodność.

May damage fertility.

H360D

Może działać szkodliwie na dziecko w łonie matki.

May damage the unborn child.

H360FD

Może działać szkodliwie na płodność. Może działać szkodliwie na dziecko w łonie matki.

May damage fertility. May damage the unborn child.

H360Fd

Może działać szkodliwie na płodność. Podejrzewa się, że działa szkodliwie na dziecko w łonie matki.

May damage fertility. Suspected of damaging the unborn child.

H360Df

Może działać szkodliwie na dziecko w łonie matki. Podejrzewa się, że działa szkodliwie na płodność.

May damage the unborn child. Suspected of damaging fertility

H361

Podejrzewa się, że działa szkodliwie na płodność lub na dziecko w łonie matki.

Suspected of damaging fertility or the unborn child.

H361f

Podejrzewa się, że działa szkodliwie na płodność.

Suspected of damaging fertility.

H361d

Podejrzewa się, że działa szkodliwie na dziecko w łonie matki.

Suspected of damaging the unborn child.

H361fd

Podejrzewa się, że działa szkodliwie na płodność. Podejrzewa się, że działa szkodliwie na dziecko w łonie matki.

Suspected of damaging fertility. Suspected of damaging the unborn child.

H362

Może działać szkodliwie na dzieci karmione piersią.

May cause harm to breast-fed children.

H370

Powoduje uszkodzenie narządów.

Causes damage to organs.

H371

Może powodować uszkodzenie narządów.

May cause damage to organs.

H372

Powoduje uszkodzenie narządów

poprzez długotrwałe lub powtarzane narażenie.

Causes damage to organs through prolonged or repeated exposure.

H373

Może powodować uszkodzenie

Narządów poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane.

May cause damage to organs through prolonged or repeated exposure.

H400

Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.

Very toxic to aquatic life.

H410

Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Very toxic to aquatic life with long lasting effects.

H411

Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Toxic to aquatic life with long lasting effects.

H412

Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Harmful to aquatic life with long lasting effects.

H413

Może powodować długotrwałe szkodliwe skutki dla organizmów wodnych.

May cause long lasting harmful effects to

aquatic life.

Informacje uzupełniające o zagrożeniach:

EUH

PL

EN

EUH014

Reaguje gwałtownie z wodą.

Reacts violently with water.

EUH018

Podczas stosowania mogą powstawać łatwopalne lub wybuchowe mieszaniny par z powietrzem.

In use may form flammable/explosive vapour-air mixture.

EUH019

Może tworzyć wybuchowe nadtlenki.

May form explosive peroxides.

EUH044

Zagrożenie wybuchem po ogrzaniu w zamkniętym pojemniku.

Risk of explosion if heated under confinement.

EUH029

W kontakcie z wodą uwalnia toksyczne gazy.

Contact with water liberates toxic gas.

EUH031

W kontakcie z kwasami uwalnia toksyczne

gazy.

Contact with acids liberates toxic gas.

EUH032

W kontakcie z kwasami uwalnia bardzo toksyczne gazy.

Contact with acids liberates very toxic gas.

EUH066

Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry.

Repeated exposure may cause skin dryness or cracking.

EUH070

Działa toksycznie w kontakcie z oczami.

Toxic by eye contact.

EUH071

Działa żrąco na drogi oddechowe.

Corrosive to the respiratory tract.