Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia

1. Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia dla zagrożeń fizycznych:

H200 – Materiały wybuchowe niestabilne.
H201 – Materiał wybuchowy: zagrożenie wybuchem masowym.
H202 – Materiał wybuchowy, poważne zagrożenie rozrzutem.
H203 – Materiał wybuchowy; zagrożenie pożarem, wybuchem lub rozrzutem.
H204 – Zagrożenie pożarem lub rozrzutem.
H205 – Może wybuchać masowo w przypadku pożaru.
H220 – Skrajnie łatwopalny gaz.
H221 – Gaż łatwopalny.
H222 – Skrajnie łatwopalny aerozol.
H223 – Aerozol łatwopalny.
H224 – Skrajnie łatwopalna ciecz i pary.
H225 – Wysoce łatwopalna ciecz i pary.
H226 – Łatwopalna ciecz i pary.
H228 – Substancja stała łatwopalna.
H240 – Ogrzanie grozi wybuchem.
H241 – Ogrzanie może spowodować pożar lub wybuch.
H242 – Ogrzanie może spowodować pożar.
H250 – Zapala się samorzutnie w przypadku wystawienia na działanie powietrza.
H251 – Substancja samonagrzewająca się: może się zapalić.
H252 – Substancja samonagrzewająca się w dużych ilościach: może się zapalić.
H260 – W kontakcie z wodą uwalnia łatwopalne gazy, które mogą ulegać samozapaleniu.
H261 – W kontakcie z wodą uwalnia łatwopalne gazy.
H270 – Może spowodować lub intensyfikować pożar; utleniacz.
H271 – Może spowodować pożar lub wybuch: silny utleniacz.
H272 – Może intensyfikować pożar; utleniacz.
H280 – Zawiera gaz pod ciśnieniem; ogrzewanie grozi wybuchem.
H281 – Zawiera schłodzony gaz; może spowodować oparzenia kriogeniczne lub obrażenia.
H290 – Może powodować korozję metali.

2. Zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia dla zdrowia:

H300 – Połknięcie grozi śmiercią.
H301 – Działa toksycznie po połknięciu.
H302 – Działa szkodliwie po połknięciu.
H304 – Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.
H310 – Grozi śmiercią w kontakcie ze skórą.
H311 – Działa toksycznie w kontakcie ze skórą.
H312 – Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą.
H314 – Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
H315 – Działa drażniąco na skórę.
H317 – Może powodować reakcję alergiczną skóry.
H318 – Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
H319 – Działa drażniąco na oczy.
H330 – Wdychanie grozi śmiercią.
H331 – Działa toksycznie w następstwie wdychania.
H332 – Działa szkodliwie w następstwie wdychania.
H334 – Może powodować objawy alergii lub astmy lub trudności w oddychaniu w następstwie wdychania.
H335 – Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
H336 – Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.
H340 – Może powodować wady genetyczne.
H341 – Podejrzewa się, że powoduje wady genetyczne.
H350 – Może powodować raka.
H351 – Podejrzewa się, że powoduje raka.
H360 – Może działać szkodliwie na płodność lub na dziecko w łonie matki.
H361 – Podejrzewa się, że działa szkodliwie na płodność lub na dziecko w łonie matki.
H362 – Może działać szkodliwie na dziecko karmione piersią.
H370 – Powoduje uszkodzenie narządów.
H371 – Może powodować uszkodzenie narządów.
H372 – Powoduje uszkodzenie narządów.
H373 – Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub powtarzane narażenie.
H300 – Połknięcie grozi śmiercią.
H301 – Działania toksyczne po połknięciu.
H302 – Działania szkodliwe po połknięciu.
H304 – Połknięcie o dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.
H310 – Grozi śmiercią w kontakcie ze skórą.
H311 – Działa toksycznie w kontakcie ze skórą.
H312 – Działa szkodliwe w kontakcie ze skórą.
H314 – Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
H315 – Działa drażniąco na skórę.

3. Zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia dla środowiska:

H400 – Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.
H410 – Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
H411 – Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
H412 – Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
H413 – Może powodować długotrwałe szkodliwe skutki dla organizmów wodnych.

Informacje uzupełniające o zagrożeniach:

1. Właściwości fizyczne:

EUH00 – Produkt wybuchowy w stanie suchym.
EUH006 – Produkt wybuchowy z dostępem lub bez dostępu powietrza.
EUH014 – Reaguje gwałtownie z wodą.
EUH018 – Podczas stosowania mogą powstawać łatwopalne lub wybuchowe mieszaniny par z powietrzem.
EUH019 – Może tworzyć wybuchowe nadtlenki.
EUH044 – Zagrożenie wybuchem po ogrzaniu w zamkniętym pojemniku.

2. Wpływ na zdrowie:

EUH029 – W kontakcie z wodą uwalnia toksyczne gazy.
EUH03 – W kontakcie z kwasami uwalnia toksyczne gazy.
EUH032 – W kontakcie z kwasami uwalnia bardzo toksyczne gazy.
EUH066 – Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry.
EUH070 – Działa toksycznie w kontakcie z oczami.
EUH071 – Działa żrąco na drogi oddechowe.

3. Wpływ na środowisko:

EUH059 – Stwarza zagrożenie dla warstwy ozonowej.

Uzupełniające elementy informujące o niektórych substancjach lub mieszaninach:

EUH201/201A – Zawiera ołów. Nie należy stosować na powierzchniach, które mogą być gryzione lub ssane przez dzieci. Uwaga! Zawiera ołów.
EUH202 – Cyjanoakrylany. Niebezpieczeństwo. Skleja skórę i powieki w ciągu kilku sekund. Chronić przed dziećmi.
EUH203 – Zawiera chrom (VI). Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
EUH204 – Zawiera izocyjaniany. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
EUH205 – Zawiera składniki epoksydowe. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
EUH206 – Uwaga? Nie stosować razem z innymi produktami. Może wydzielać niebezpieczne gazy (chlor).
EUH207 – Uwaga! Zawiera kadm. Podczas stosowania wydziela niebezpieczne pary. Zapoznaj się z informacją dostarczona przez producenta. Przestrzegaj instrukcji bezpiecznego stosowania.
EUH208 – Zawiera (substancja uczulająca). Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
EUH209/209A – Podczas stosowania może przekształcić się w substancję wysoce łatwopalną. Podczas stosowania może przekształcić się w substancją łatwopalną.
EUH210 – Karta charakterystyki dostępna na żądanie.
EUH401 – W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia.