Informacje dla klientów

Obowiązki dalszego użytkownika:
• Przekazanie dostawcy informacji o zastosowaniu substancji
• Upewnienie się, że to zastosowanie zostało ujęte w Scenariuszu Narażenia
• W przypadku produkcji preparatów (mieszanin): stworzenie własnego Scenariusza Narażenia
• Przekazanie wszystkich Scenariuszy Narażenia swoim klientom poprzez Karty Charakterystyki
• Zastosowanie warunków operacyjnych oraz środków zarządzania ryzykiem zamieszczonych w Karcie Charakterystyki lub przeprowadzenie oceny bezpieczeństwa chemicznego dla zastosowań, które nie zostały ujęte w Karcie Charakterystyki

Aby dowiedzieć się więcej przejdź na stronę.

Lista odczynników wraz z ich numerami pre-rejestracyjnymi.

JEŚLI JESTEŚ NASZYM KLIENTEM POBIERZ PONIŻSZY FORMULARZ I PRZEŚLIJ GO DO NAS:
KWESTIONARIUSZ DOTYCZĄCY ZASTOSOWAŃ NASZYCH PRODUKTÓW
(JEŚLI ZASTOSOWANIE JEST INNE NIŻ PRODUKCJA ODCZYNNIKÓW CHEMICZNYCH LUB ANALIZY LABORATORYJNE)