Źródła informacji

• Krajowe Centrum Informacyjne
• Dyrektoriat Generalny ds. Środowiska
• Europejskie Biuro Chemiczne (European Chemicals Bureau-ECB) – Kluczowe miejsce w celu poszukiwania informacji odnośnie procedury oceny niebezpiecznych chemikaliów
• EUR-LEX
• Prawo przetłumaczone na różne języki unijne
• EINECS – „Istniejące” substancje chemiczne zawarte w Europejskim Spisie Substancji Istniejących o znaczeniu Komercyjnym- the European INventory of Existing Commercial Substances.
• ESIS Europejski System Informacji o Substancjach Chemicznych (European chemical Substances Information System). Informacje o chemikaliach, zawarte w:
◦ EINECS (istniejące), ELINCS (“nowe“), NLPs (No-longer Polymers)
◦ HPVCs oraz LPVCs EU (High/Low Product Volume Chemicals-Chemikalia wysoko- i niskotonaSowe) Zawierające listę producentów/importerów
◦ Klasyfikacja i Oznakowanie (C&L)
◦ IUCLIDs Karty Charakterystyki
• TOXNET – Bazy danych dotyczące właściwości toksykologicznych, chemikaliów niebezpiecznych, oraz obszarów podobnych:
◦ HSDB (Hazardous Substances Data Bank- Baza Danych o Substancjach Niebezpiecznych)
◦ TOXLINE (Toxicology Bibliographic Information-Baza danych o właściwościach toksykologicznych)
◦ CHemIDplus (Chemical Synonyms, Structures and more-Baza danych o właściwościach chemikaliów)

Rozporządzeni i dokumenty dotyczące REACH
• Tekst rozporządzenia REACH w języku polskim
• Tekst rozporządzenia REACH w języku angielskim
• Tekst dyrektywy 2006/121/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006r., zmieniającej dyrektywę Rady 67/548/EWG w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do klasyfikacji, pakowania i etykietowania substancji niebezpiecznych w celu dostosowania jej do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów. Polska wersja językowa.
• Tekst dyrektywy 2006/121/WE w języku angielskim
• Oryginalna propozycja Komisji Europejskiej z 2003 r.
• Biała Księga – podwaliny REACHa

Inne dokumenty
• Stanowisko Biura do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych w sprawie aktualizacji kart charakterystyki.
• Pytania i odpowiedzi w sprawie REACH. Tłumaczenie Ministerstwa Gospodarki.
• Poradnik dla osób sporządzających Karty Charakterystyki powstał w ramach projektu Transition Facility 2004 Przygotowanie do wdrożenia pakietu legislacyjnego REACH.
• Poradniki Europejskiej Agencji Chemikaliów