Zmiana struktury kart charakterystyki

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Art. 31 Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) (…) zmieniliśmy strukturę kart charakterystyki:

  • zmieniono kolejność punktów 2 i 3:
    • punkt 2 – identyfikacja zagrożeń
    • punkt 3 – skład/informacja o składnikach
  • zmieniono tytuł punktu 9 na: właściwości fizyczne i chemiczne.