Wdrożenie rozporządzenia

Firma Chempur przygotowuje się do wdrożenia Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego (WE) NR 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006.
Rozporządzenie GHS zapoczątkowało szereg zmian prowadzących do globalnej harmonizacji klasyfikacji oraz oznakowania substancji, mieszanin oraz preparatów. W w/w rozporządzeniu przedstawione zostały kryteria harmonizacji oraz wytyczne dotyczące zarówno nowej klasyfikacji związków pod względem własności fizykochemicznych, toksykologicznych oraz przeprowadzonych badań nad ekotoksycznością, jak również zostały opisane elementy jakie powinny zawierać etykiety zgodne z wytycznymi zawartymi w rozp. GHS.
Celem GHS jest zidentyfikowanie i przekazanie informacji o zagrożeniach stwarzanych przez substancje i mieszaniny chemiczne. Kryteria klasyfikacji zagrożeń zostały zharmonizowane. Ujednolicone zostały także zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia, symbole zagrożenia i hasła ostrzegawcze tak, aby stworzyć zintegrowany system informowania o zagrożeniach. GHS pozwoli na zharmonizowanie elementów systemu informowania o zagrożeniach zawartych w różnych istniejących dotychczas systemach.