Wycofanie produktu

Firma CHEMPUR oświadcza, że będący w dotychczasowej ofercie firmy produkt – FTALAN DIIZOBUTYLU (DIBP, nr WE: 201-553-2, nr CAS: 84-69-5) został wycofany z obrotu na mocy Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady (REACH) – „Producent, importer lub dalszy użytkownik nie wprowadza substancji do obrotu umożliwiając jej stosowanie ani sam nie stosuje tej substancji, jeżeli substancja wymieniona jest w załączniku XIV”. Równocześnie w miejsce wycofanego ftalanu diizobutylu Firma CHEMPUR wprowadziła produkt równoważny – FTALAN ALKILOBENZYLU (nr WE: 271-082-5, nr CAS: 68515-40-2).

Ftalan diizobutylu, z dniem 14.02.2012 roku, poprzez Rozporządzenie Komisji (UE) nr 125/2012, został włączony do załącznika XIV Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady (REACH), z datą ostateczną wprowadzania do obrotu i stosowania 21.02.2015r.