Informacje na temat sposobu sporządzenia karty charakterystyki

Informacje na temat sposobu sporządzania karty charakterystyki oraz rodzaju informacji wymaganych w tym dokumencie można znaleźć w Rozporządzeniu (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), a dokładniej w artykule 31 oraz w załączniku II. Jednakże w celu dostosowania załącznika II rozporządzenia REACH do kryteriów klasyfikacji i oznakowania zgodnymi z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (CLP) załącznik II został zmieniony Rozporządzeniem 453/2010/WE z dnia 1 grudnia 2010 r. W efekcie elementy oznakowania, klasyfikacja i dokumentacja bezpieczeństwa będą zintegrowane oraz będą wzajemnie się uzupełniać.

Konsekwencją wprowadzenia Rozporządzenia 453/2010/WE jest również zmiana formatu karty charakterystyki.

Nowy format karty obwiązuje producentów i importerów surowców od dnia 1 grudnia 2010 roku, z tym że:

  • od 1 grudnia 2010r. do 1 czerwca 2015r. obowiązuje nowy format karty charakterystyki dla substancji i mieszanin zgodny z załącznikiem I do Rozporządzenia 453/ 2010/WE
  • po 1 czerwca 2015r. obowiązuje karta charakterystyki dla substancji i mieszanin zgodna z załącznikiem II do Rozporządzenia 453/2010/WE (01.06.2015 – jest więc datą ostateczną aktualizacji kart charakterystyki substancji oraz mieszanin).