Aktualności

Zmiana cen 17.12.2018

Z dniem 17.12.2018 Firma Chempur wprowadza kolejne zmiany cen na wybrany asortyment odczynników chemicznych. Ta jak i poprzednia podwyżka wynika ze wzrostu cen surowców stosowanych w produkcji w/w  odczynników.

Podwyżka dotyczy:

Sodu bromek

Sodu bromek r-r 0,5mol/l i 1mol/l

Chlorek metylenu, oczyszczony i czysty

Ołowiu azotan

Ołowiu octan 3 hydrat

Wapnia azotan 4 hydrat

Amonu azotan

Potasu siarczan

Kadmu octan

Kadmu chlorek

Kadmu azotan

Żelaza III chlorek 6 hydrat czysty

Kwas pikrynowy r-r

Zmiana cen wybranych odczynników

Informujemy Państwa, że z dniem 14.12.2018 Firma Chempur wprowadza zmiany cen na następujące odczynniki chemiczne:

 •  Tymoloftaleina r-r 1% w etanolu
 • Sodu fosforan II zasadowy 12hydrat
 • Acetaldehyd
 • Potasu chloran
 • Sodu octan bezwodny
 • Amonu wodorodifluorek
 • Metoksypropanol
 • Tetrahydrofuran
 • Hydrazyny wodzian 40%
 • Fenol
 • Dietyloamina
 • Metol

Zmiana specyfikacji odczynnika

Firma Chempur informuje, że wprowadziła aktualizację specyfikacji odczynnika: sodu fluorek. W aktualnej specyfikacji zmianie uległ parametr „substancje nierozpuszczalne w wodzie” i tak w chwili obecnej dla gatunku czda (czysty do analiz) wynosi max. 0,05%, natomiast dla gatunku cz (czysty) – 0,1%. Aktualne specyfikacje znajdują się w zakładce katalog, świadectwa jakości.

Wzrost cen surowca

W związku ze znacznym wzrostem cen surowca tj. kwasu octowego 80% i kwasu octowego 99,5%, Firma Chempur z dniem 05.07.2018 r. wprowadza podwyżkę cen na całym asortymencie odczynnikowym kwasu octowego.

Zmiana specyfikacji

Firma Chempour informuje, że z dniem 16.04.2018 zmieniona zostaje specyfikacja sodu wodorotlenku roztworu o stężeniu 10% wszystkich gatunków. Zmianie ulega zakres stężenia, było 10+/-0,5% od dnia 16 04 2018 jest 10+/- 1%

Zmiana cen MEK-u

W związku z poprawą sytuacji na rynku surowcowym Firma Chempur informuje, że z dniem 08.03.2018 czasowa podwyżka ceny MEK-u zmniejszy się z 3,50zl na 1,50zl/1l.
Ceny alkoholu izporopylowego są zgodne z obowiązującym cennikiem (wracają do normalnego poziomu).

Dostosowanie się do nowych regulacji prawnych

Firma Chempur informuje, że w Dzienniku Ustaw z 2017 r. pod poz. 708 opublikowana została Ustawa o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów, która wchodzi w życie od dnia 18 kwietnia 2017 r.
W związku z tym, że ustawodawca w przypadku transportu drogowego niektórych kategorii towarów nakłada zupełnie nowe obowiązki zarówno na podmiot wysyłający, jak i na przewoźnika oraz odbiorcę; wszyscy uczestnicy procesu sprzedaży muszą ściśle ze sobą współpracować. Podmiot wysyłający zobowiązany będzie bowiem do zgłoszenia w rejestrze prowadzonym na platformie PUESC zamiaru dokonania przewozu. Po dokonaniu tej czynności otrzyma numer operacji SENT oraz trzy klucze uwierzytelniające – dla siebie, przewoźnika i podmiotu odbierającego. Jednak przekazanie Państwu numeru SENT i kluczy uwierzytelniających będzie możliwe dopiero po otrzymaniu od Państwa podpisanego oświadczenia o stosowaniu się do wymogów nałożonych przez ww. ustawę. W załączonym pliku znajdziecie Państwo treść oświadczenia. Prosimy o zapoznanie się z nim, wypełnienie, podpisanie zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi w Państwa firmie i pilne odesłanie do Firmy Chempur na adres:

Firma Chempur
ul. Jana Lortza 70A
41-940 Piekary Śląskie
 

Firma Chempur będzie przesyłać Państwu klucz uwierzytelniający, niezbędny do zakończenia danego przewozu wyłączniena adres e-mail wskazany w oświadczeniu. W związku z tym w przypadku nieodesłania oświadczenia lub odesłania oświadczenia nieprawidłowo uzupełnionego realizacja dostaw towarów objętych SENT nie będzie w ogóle możliwa. Odbiorca odbierając towar musi uzupełnić zgłoszenie o informacje o odbiorze towaru, nie później niż w dniu roboczym następującym po dniu dostarczenia towaru.

Dziękujemy za współpracę w zakresie stosowania się do nowych regulacji prawnych.

Podwyżka cen

Z dniem 06.03.2017 Firma Chempur podnosi ceny o 2 zł/1L na wszystkich pozycjach: 2-propanol oraz butylu octan. Podwyżka ma charakter czasowy, będzie obowiązywała także z nowym cennikiem. Czas trwania do odwołania.